lawenda

19 tekstów – auto­rem jest la­wen­da.

nie ma ludzi za mądrych, za to głupich - pod dostatkiem 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 sierpnia 2010, 22:54

nic tak nie da­je do myśle­nia jak sta­ra, dob­ra kry­tyka, po­noć tyl­ko, mężczyźni znoszą ją le­piej niż inni.. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 8 sierpnia 2010, 21:17

niewie­dza us­pra­wied­li­wia, lub nas pogrąża.. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 30 lipca 2010, 12:08

do­rośli (...) ich prze­widy­wal­ność dop­ro­wadza mnie do szału! 

myśl
zebrała 34 fiszki • 15 lipca 2010, 12:13

zaczął + trudził się + na­pisał + cie­szył się + scho­wał do szuf­la­dy = zmar­no­wał tyl­ko czas 

myśl
zebrała 36 fiszek • 10 lipca 2010, 20:06

Nig­dy nie żałuj de­cyz­ji podjętych ser­cem, na­wet jes­li okażą się złe, po­nieważ nig­dy nie wiesz, o ile gor­sze byłyby te podjęte przez rozum.. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 6 lipca 2010, 21:41

nikt tak na prawdę nie wie kim jest Czas, dopóki oso­biście nie doz­na skutków je­go upływu.. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 26 czerwca 2010, 09:58

jeśli in­ni mają mnie znać ja­ko ko­goś kim nie jes­tem, wolę nie mieć ty­lu znajomych. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 24 czerwca 2010, 19:06

Nie ważne jest co ro­bisz, ale ja­ki jest twój wkład w to co wy­konu­jesz. Można udo­wad­niać so­bie wiele, lecz można być naj­szczęśliw­szym prze­ciętniakiem pod słońcem. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 21 czerwca 2010, 19:41

cza­sami le­piej nic nie mówić, to oz­nacza o wiele więcej niż pot­ra­fiłbyś powiedzieć.. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 20 czerwca 2010, 19:43
lawenda

.. "od muzyki piękniejsza jest tylko cisza"

Zeszyty
  • myśli.. – Naucz mnie akordów twe­go ser­ca... -An­kaa 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

lawenda

Użytkownicy
K L M
Kalendarz
Aktywność